TIN TỨC VỀ MỘ CHIẾN SĨ SĐ18BB HY SINH TẠI BÌNH LONG NĂM 1972

* 15 ngôi mộ chiến sĩ SĐ18BB là những mộ lính duy nhất tại Bình Long còn sót lại chưa bị san bằng, đào bới hay cải táng nhờ nằm trong khu vườn trồng điều của tư nhân. Những ngôi mộ này không người chăm sóc, có các tấm bia xi măng củ kỹ, nhiều bia bị bể và mộ không còn vun đất mà gần như bằng phẳng với mặt đất. Chủ nhà mong muốn thân nhân cải táng các mộ, vì các mộ bị bỏ hoang phế nơi đây đã quá lâu.

  Họ và Tên Từ trần Số quân Cấp Bậc Binh chủng

1/ Lâm Xa Ry 21/07/1972 68/506781 BI TĐ1/48 SĐ18BB
2/ Đặng Văn Lợi 22/04/1972 70/115479 HSI TĐ1/48 SĐ18BB
3/ Nguyễn Văn Hai 21/06/1972 75/104307 BI TĐ1/48 SĐ18BB
4/ Trần Văn Anh 03/07/1972 70/000285 TSI TĐ1/48 SĐ18BB
5/ Nguyễn Thế Ty 10/07/1972 58/866963 BI TĐ1/48 SĐ18BB
6/ Trần Văn Rớt 28/06/1972 24/432232 BI TĐ1/48 SĐ18BB
7/ Đàm Quốc Tường 10/07/1972 65/138137 TS TĐ1/48 SĐ18BB
8/ Liêu Văn Thành 21/06/1972 72/141633 BI TĐ1/48 SĐ18BB
9/ Tăng Văn Nhỏ 21/06/1972 75/106671 BI TĐ1/48 SĐ18BB
10/ Trần Bửu Tự 25/06/1972 68/137789 HSI TĐ1/48 SĐ18BB
11/ Nguyễn Tấn Hải 21/06/1972 75/104307 BI TĐ1/48 SĐ18BB
12/ Phạm V .... 10/07/1972 59/52.... HS TĐ1/48 SĐ18BB
13/ Triệu Văn Bắc 14/04/1972 72/33788.
14/ Nguyễn Văn Hường .......... 57/154870
15/ Vô Danh

Ghi chú:
- Số 12 bia bể, mất góc mặt, không rõ số quân.
- Số 13 và 14 có hai tấm bia chung trong một ngôi mộ, những chi tiết ghi được như trên.
- Số 15 mộ có bia bị đất lấp hết chử ghi trên tấm bia  

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player