THÚC QUÂN

Dồn trong đêm vắng ngàn tiếng đồng loa vang lừng.
Ðầu người lô nhô xác theo bờ núi sông hò reo.
Thây tan trong khói mây, tiến quân tiến quân theo.
Nơi chốn sa trường dâng tâm hồn thúc oai vang trời.

Ðiệp Khúc:
Việt Nam vẫn đời đời. diệt quân Nguyên, quân lướt tới, thây kề thây.
Máu tuôn rơi, theo mọi đường, mây núi chập chùng, đi về đâu (láy)

Nhìn trong hơi gió thoảng bóng quân Nam lướt đi.
Thề cùng diệt tan giống tham tàn thúc quân vùng lên.
Nơi đây đất nước đã biết bao đấng anh linh,
xác thân tan cũng cố tâm đền núi sông, ân nhà.

Logo18

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player