PHÂN ƯU

Đau buồn hay tin Thứ Nam của Chiến Hữu TÔ PHẠM THÁI là:
 
Cháu TÔ PHẠM NGỌC TOÀN 
Pháp danh PHỔ SIÊU
đã từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2009, tại Pomona, California.
 
Hưởng Dương 31 Tuổi

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng Chiến Hữu Tô Phạm Thái và Ttang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cháu Tô Phạm Ngọc Toàn siêu sinh nơi cõi Phật.
 
ÔB Lê Minh Đảo – ÔB Huỳnh Thao Lược – ÔB Hứa Yến Lến – ÔB Lê Xuân Hiếu – ÔB Trần Bá Thành
và toàn thể các chiến hữu Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ BInh/QLVNCH
___________________________________________________________________________________________

PHÂN ƯU
 Nhận được tin buồn
Chiến Hữu Vũ Văn Lượng
(Cựu Thiếu tá Tiểu Đoàn Trưởng/TĐ4/52)
đã mệnh chung vào ngày 13 tháng 3 năm 2007 tại Garden Grove, CA, USA.

Toàn thể Anh Chị Em Gia Đình 18 thành kính chia buồn cùng Chị Vũ Văn Lượng và gia quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Chiến hữu Vũ Văn Lượng sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

ÔB Lê Minh Đảo – ÔB Huỳnh Thao Lược – ÔB Hứa Yến Lến – ÔB Lê Xuân Hiếu – ÔB Trần Bá Thành
và toàn thể các chiến hữu Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ BInh/QLVNCH

_______________________________________________________________________________

PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn Hiền Thê của Niên Trưởng NGUYỄN VĂN XUÂN
(cựu Trung Tá/TP4/Sư Đoàn 18 Bộ Binh) là:

Chị NGUYỄN THỊ HUỆ
Pháp danh DIỆU TÍCH
Đã mãn phần ngày 10 tháng 2 năm 2007 tại Seattle/Washington
(Nhầm ngày 23 tháng 12 năm Bính Tuất)

Hưỡng thọ 87 tuổi

  Gia đình chúng tôi và toàn thể Quân Nhân các cấp thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh
xin chân thành chia buồn cùng Anh NGUYỄN VĂN XUÂN và tang quyến.
  Nguyện cầu hương linh CHỊ sớm về cỏi Niết Bàn.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Gia đình LÊ MINH ĐẢO - Gia đình HỨA YẾN LẾN
Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh/QLVNCH

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player