Logo18

Video Họp Mặt 2015

tại Westminster, CA
Video 1 Video 2 Video 3

NGHE & DOWNLOAD

Nhạc Hùng Ca QLVNCH

18 soldiers with VC flag at Xuan Loc

Audio Truyện

Thiên Hồi Ký "Một Thời Binh Lửa" của tác giả Bảo-Định Nguyễn Hữu Chế, là cựu Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 43/Sư Đoàn 18 Bộ Binh/QLVNCH. Gồm bốn thiên hồi ký: "Võ-Đắc Trong Biển Lửa", "Lui Binh", "Người Ở Lại Định-Quán" và "Đồng-Nai Dậy Sóng" với giọng đọc của Thanh Loan.

Võ-Đắc Trong Biển Lửa

Lui Binh

Đồng-Nai Dậy Sóng

Người Ở Lại Định-Quán

Download Adobe® Reader®

Adobe® Reader® is required to read many of the documents on this web site. This software may be obtained free of charge from Adobe's web site. A link to the site is provided below for your convenience.

Nhu liệu Adobe® Reader® cần thiết để đọc một số bài vở có chữ (PDF) trên trang này. Vì vậy nếu quý vị không có Adobe® Acrobat® hoặc là Adobe® Reader®, xin quý vị bấm vào link dưới đây để download nhu liệu Adobe® Reader®.

Go to the Adobe web site and download Adobe Reader.

1-1 18th Division troops at Xuan Loc
HuyHieu18 Gray

Contact:

Gia Đình SĐ18BB
Email: sd18bb@yahoo.com

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player